Facebook Twitter Newsletter Linkedin RSS

Portail de la presse
INA_CATEGORYNET_728x90 IMMATRICULATIONS DE VEHICULES NEUFS

IMMATRICULATIONS DE VEHICULES NEUFS

PERSBERICHT
COMMUNIQUE DE PRESSE
 
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE VOERTUIGEN
IMMATRICULATIONS DE VEHICULES NEUFS
 
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer  en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand januari 2005.
 
Le Service public fédéral Mobilité & Transports et FEBIAC, la Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle, communiquent les résultats des immatriculations de véhicules neufs pour le mois de janvier 2005.

 
 

De afgelopen maand januari werden 50.958 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is 8,4% meer dan in januari van vorig jaar. Ook de inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen zijn met 5.903 eenheden flink hoger (+11,9%) dan in januari 2004.
 
 
De inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen pieken ruim 20% hoger dan in januari 2004. Vooral de trekkers scoren erg goed met in totaal 926 inschrijvingen of 27% meer. Enkel het segment van 3,5 tot 16 ton MTM laat een daling noteren: -7,3%.
 
 
De motorfietsen zien hun inschrijvingsaantal lichtjes teruglopen. Het segment krimpt de afgelopen maand met 3%.
 
Analyse en commentaar FEBIAC*
De automarkt gaat in het nieuwe jaar op zijn elan verder, daarin gesteund door het voorbije Salon voor Lichte Vrachtvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's. Omdat de lichte vrachtvoertuigen en de vrijetijdsvoertuigen jaar na jaar een belangrijker aandeel van de totale automarkt innemen, verwacht FEBIAC dat de komende maanden - wanneer het Saloneffect maximaal zal zijn - de inschrijvingen van deze voertuigen nog zullen toenemen en dat de markt daardoor op een erg hoog niveau zal blijven presteren.
Ook de truckbranche zal de komende maanden ondersteund worden door de resultaten van de voorbije vakbeurs Truck & Transport.  
 
 
FEBIAC heeft de inschrijvingen en de bewegingen in het voertuigpark aan een analyse onderworpen. Daaruit blijkt dat in 2004 21.084 personenwagens of 4,4% van de totale inschrijvingen binnen de maand na de eerste inschrijving opnieuw uit de inschrijvingslijsten werden geschrapt. In 2003 bedroeg het aantal schrappingen 5,3%. FEBIAC ziet een verklaring in de daling van het aantal schrappingen in de toenemende prijsharmonisatie van nieuwe auto's in Europa.
 
 
50.958 voitures neuves ont été immatriculées au cours du mois de janvier écoulé. Ce qui représente 8,4% de plus qu'en janvier de l'an dernier. Les immatriculations de véhicules utilitaires légers sont, elles aussi, en forte hausse avec 5.903 unités ou 11,9% de plus qu'en janvier 2004.
 
Les immatriculations de véhicules utilitaires lourds sont de 20,6% supérieures à celles de janvier 2004. Les tracteurs enregistrent d'excellents résultats avec au total 926 immatriculations soit 27% de plus. Seul le segment des 3,5 à 16 tonnes de MMA affiche un recul : -7,3%.
 
Les motos voient le nombre d'immatriculations reculer quelque peu. Le segment a perdu 3% au cours du mois écoulé.
 
Analyse et commentaire de FEBIAC*
En ce début d'année, le marché automobile poursuit sur son élan, soutenu en cela par le Salon des Véhicules utilitaires légers, Véhicules de loisirs et Motos qui vient de se terminer. Les utilitaires légers et les véhicules de loisirs s'arrogeant d'année en année une part plus importante de l'ensemble du marché automobile, FEBIAC s'attend à ce que durant les prochains mois - lorsque l'effet Salon aura atteint son maximum - les immatriculations de ces véhicules continuent à progresser et à ce que le marché continuera de ce fait à prester à un niveau élevé.
La branche des camions sera soutenue dans les mois qui viennent par les résultats du Salon professionnel Truck & Transport qui vient de s'achever.
 
FEBIAC a soumis à une analyse les immatriculations et les mouvements dans le parc automobile. Il en ressort qu'en 2004, 21.084 voitures, soit 4,4% des immatriculations totales, ont été à nouveau radiées des listes d'immatriculations endéans le mois de la première immatriculation. En 2003, le nombre de radiations s'élevait à 5,3%. FEBIAC voit une explication à la baisse du nombre de radiations dans l'harmonisation croissante des prix des voitures neuves en Europe.
 
 
Info:

FOD Mobiliteit en Vervoer  - SPF Mobilité & Transports

Eric Aerden
Adviseur van de Voorzitter - Conseiller auprès du Président
Externe Communicatie - Communication externe
Tel. 02 233 15 17 - GSM 0473 91 64 24
 
FEBIAC
Joost Kaesemans
Communications Manager
Tel. 02 778 64 93 - GSM 0476 26 07 95
 
*               De inhoud van dit commentaar valt onder de verantwoordelijkheid van FEBIAC en engageert op geen enkele wijze de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Le contenu de ce commentaire est l'entière responsabilité de FEBIAC et n'engage en aucune manière le SPF Mobilité & Transports.